Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Spichlerza – budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich

Strzelecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spichlerza – budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eryk Szurko.
 • E-mail: dyrektor.sok@strzelce.pl
 • Telefon: 95 763 24 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 7
  66-500, Strzelce Krajeńskie
 • E-mail: sok@strzelce.pl
 • Telefon: 95 763 24 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SPICHLERZ

 • Budynek Spichlerza przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)
 • Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do potrzeb osób z problemami motorycznymi
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

W miarę możliwości, Strzelecki Ośrodek Kultury będzie likwidował obecne utrudnienia. Konstrukcja budynku nie pozwala na instalację biur na parterze, a budowa windy jest niemożliwa. Ośrodek przyłoży starań do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz ich ewakuacji. Ośrodek podczas planowanych remontów będzie zwracał uwagę na kolorystykę ścian, podłóg i drzwi.